ADATKEZELÉSI-, HONLAPHASZNÁLATI-
ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

Jelen szabályzat a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszáma: 01-17-000552, képviseli: Dr. Francesco Banchi, Tóth Andrea és Móri-Nagy Zoltán) mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) által működtetett www.piknikprogram.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) tekintetében megvalósított személyes adatok kezelését és feldolgozását, valamint a lent meghatározott Eseményen történő részvételt szabályozza az alábbiak szerint.

 

I. A Szabályzattal kapcsolatos főbb információk

Jelen Szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi.

Jelen Szabályzat 2018. szeptember 20. napján lép hatályba.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden, a Honlapot használó természetes személyre (a továbbiakban: Érintett vagy Ön). Jelen Szabályzat az Érintett által a honlap használata során megadott, vagy a Honlap által kezelt Érintetti adat tekintetében megvalósított adatkezelésre terjed ki.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a Honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Adatkezelő főbb adatai:

cégnév: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe
székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
cégjegyzékszám: 01-17-000552
képviseli: Dr. Francesco Banchi, Tóth Andrea és Móri-Nagy Zoltán fióktelep-vezetők
e-mail: dataprotection.hu@boehringer-ingelheim.com
tel.: +36 1 299 8900

Amennyiben a jelen Szabályzattal, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A jelen Szabályzatban alkalmazott fogalmak megfelelnek a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által meghatározott fogalmaknak.

Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és adatkezelési alapelvek maradéktalan betartásával jár el.
 

II. A Honlap használata során megvalósított egyes adatkezelések

A jelen Honlap használata, vagy bármilyen egyéb, a Honlappal kapcsolatos tevékenység kapcsán megvalósuló személyes adatkezelés az Adatkezelő részéről az Érintett (akár a Honlap használatában, mint tevőleges cselekedetben megnyilvánuló) előzetes hozzájárulásán alapul.

a) Az adatkezelés céljai, jogalapja és időtartama:

Az adatkezelés elsődleges célja: az Érintett a „Piknik” PTE Ifjú Kardiológusok és Neurológusok Interdiszciplináris Kurzusa eseményen (a továbbiakban: Esemény) való részvételi szándékának regisztrálása, e célból a regisztráció és az Érintett egyedi programválasztási igényének rögzítése (kongresszuson való részvétel, online előadás meghallgatása, online fórumban való részvétel, akkreditált oktatásban való részvétel) és kezelése annak érdekében, hogy az Érintett részvétele az általa választott programelemekben biztosítható legyen.

Az Adatkezelő az elsődleges célon túlmenően alábbi célokból kezelheti az Önre vonatkozó információkat:

 1. a Honlap üzemeltetése,
 2. a Honlap fejlesztését segítő statisztikák készítése erre a célra történő felhasználása,
 3. annak érdekében, hogy az Adatkezelő megossza Önnel az Ön által kért, az Eseménnyel kapcsolatos információkat,
 4. annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Ön által a Honlap megfelelő nyomtatványai kitöltésével tett megkereséseit / kérelmeit kezelhesse,
 5. annak biztosítása érdekében, hogy a Honlap tartalma a legmegfelelőbb módon jelenjen meg az Ön számára,
 6. annak biztosítása érdekében, hogy Ön a sikeresen elvégzett akkreditált online oktatással járó kreditpontokat megszerezhesse,
 7. hogy értesíthessük Önt a szolgáltatásunkat érintő bármely változásról,
 8. hogy a gyógyszermellékhatás-figyelési kötelezettségünknek eleget tegyünk.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett (akár a Honlap használatában, mint tevőleges cselekedetben megnyilvánuló, akár a regisztráció során megadott kifejezett) előzetes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az Érintett egyéb személyes adatait a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamig, illetőleg az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, hacsak valamely jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. Az Érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés/hozzájárulás megtagadásának lehetséges jogkövetkezményei: az Eseményen Ön nem tud részt venni; az akkreditált tanfolyamot nem tudja elvégezni, és/vagy a kreditpontokat nem tudja megszerezni; a Honlap használhatóságának és funkcionalitásának csökkenése, releváns információk biztosításának elmaradása, információkérés esetén a válasz elmaradása. Az adatok megadása fő szabály szerint nem előfeltétele szerződés megkötésének.

b) A kezelt adatok köre:

 1. Honlapra való regisztráció esetén: név, e-mail cím, jelszó, pecsétszám, munkahely neve, telefonszáma, szakterület, konferencián/online kurzuson részvételi szándék; szállásigény;
 2. akkreditált online oktatáson történő részvétel: a regisztrációs adatok és az oktatás eredménye;
 3. Az Ön Honlapunkon tett látogatásának adatai, ide értve különösen az IP cím, a forgalmi adatok, helyadatok és egyéb közlések adatai, illetőleg az Ön számítógépére vonatkozó egyéb adatok.
 4. Ha Ön kapcsolatba lép az Adatkezelővel, Adatkezelő ezen levélváltást megőrizheti.

c) IP-cím és sütik (Cookies)

A Honlap kétféle sütit használ:

– a felhasználó beléptetéséhez szükséges sütik a felhasználónevet / e-mail címet és a felhasználói szerepkört tartalmazhatják olvasható formában, valamint a jelszót titkosított, visszafejthetetlen formában. Ezen sütik a belépéstől számított 2 nap után automatikusan törlődnek;
– az oldalmegtekintések számát mérő, személyes adatot nem tartalmazó sütit.

Az Adatkezelő rendszerüzemeltetés céljából információt gyűjthet az Ön számítógépéről (ideértve adott esetben az Ön IP-címét is), az Ön operációs rendszeréről és böngészője típusáról. Mindezek statisztikai adatok a felhasználó böngészési tevékenységéről és szokásairól és nem eredményezik valamely személy azonosíthatóságát.

Amennyiben ezek bármelyike személyes információnak minősülne, úgy azt kizárólag a Honlap üzemeltetése céljából kezeljük és semmilyen egyéb, a Honlapon kifejezetten meg nem jelölt célból nem fedjük fel. A regisztrációval, a jelen Honlap használatának folytatásával, valamint a cookie-k alkalmazásához kapcsolódó jelölőnégyzet kipipálásával és/vagy az „elfogadom” ablakra kattintással Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk, azaz az Ön számítógépén adatcsomagokat tároljunk.

Ha Ön korlátozni vagy blokkolni kívánná a jelen honlap által telepített cookie-kat, úgy ezt a böngészője beállításai révén teheti meg. Böngészőjének Súgó (Help) alkalmazása elmagyarázza Önnek, hogy pontosan hogyan. Figyelmébe ajánljuk továbbá a www.aboutcookies.org honlapot, amely részletes és átfogó tájékoztatást ad számos böngésző beállításával kapcsolatosan. Talál itt általános jellegű információt a cookie-król, valamint annak leírását is, hogy azok hogyan törölhetőek számítógépéről. Mobiltelefonok vonatkozásában minderről a kezelési leírásban, használati utasításban talál bővebb információt.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k korlátozása vagy tiltása kihatással lehet a Honlap működésére.

 

III. Adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatás

A honlapcím Adatkezelő tulajdonát képezi, a honlapot az Adatkezelő adatfeldolgozójaként a Promenade Publishing House Kft. (székhely: 1125 Budapest Tusnádi u. 19.; cégjegyzékszám: 01-09-564930; képviseli: Dr. Brázda Edgár ügyvezető) üzemelteti.

A Promenade Publishing House Kft. biztosítja továbbá Adatkezelő vállalkozójaként az Esemény lebonyolítását. Ennek keretében az Adatkezelő a fent megjelölt személyes adatokat a Promenade Publishing House Kft. részére hozzáférhetővé teszi, aki azokat a fent megjelölt célok érdekében feldolgozza.

Az Adatkezelő a Promenade Publishing House Kft. útján az Eseményre a kongresszuson részt vevő Érintettek részére névkártyákat készíttet, melyet a Promenade Publishing House Kft. Kft. alfeldolgozója, a REAL PRESS STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Szállító u 7.; cégjegyzékszám: 01-09-897263) készít el.

A Promenade Publishing House Kft. adatfeldolgozó a fentieken túlmenően személyes adatot harmadik személynek nem ad ki, kivéve a jelen szabályzat IV./1. pontja alá eső kivételeket. A Promenade Publishing House Kft. a személyes adatokat az Esemény lebonyolítása alatt kezeli, annak befejeztét követően az adatokat törli vagy Adatkezelő részére visszaadja.

 

IV. Adattovábbítás, hozzáférés, az adatok tárolása

1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatok adatfeldolgozók részére történő átadásán túlmenően nem értékesíti, nem osztja meg, nem továbbítja és nem adja bérbe a Honlap révén megszerzett információkat.

Az Adatkezelő megoszthatja az Ön személyes információit harmadik személyekkel az alábbi esetekben:

 1. Akkor és olyan mértékben, ha és amilyen mértékben azt valamely hatóság vagy bíróság előírása vagy olyan tőzsde szabályai megkövetelik, amely hatóság vagy bíróság hatálya alá az Adatkezelő tartozik.
 2. Ha az Adatkezelő valamely jogszabályi előírásnak való megfelelés céljából erre köteles, vagy a felhasználási feltételek vagy egyéb megállapodások alkalmazásának vagy érvényre juttatásának érdekében, illetve az Adatkezelő, az ügyfelek vagy mások érdekeinek, vagyonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges felfedni vagy megosztani az Ön személyes adatát.
 3. Ha az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe.
2. Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Elkötelezettek vagyunk az Ön információjának biztonsága mellett. Sajnos az interneten történő információ-átadás nem teljességgel biztonságos. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, de garantálni nem tudja a Honlapra feltöltött adatok biztonságát, így minden adatközlés az Ön saját felelősségére történik.

3. Adatok fizikai tárolása

Az Öntől gyűjtött adatokat az Adatkezelő Magyarország területén tárolja. A honlapcím Adatkezelő tulajdonát képezi, a honlapot az Adatkezelő adatfeldolgozójaként a Promenade Publishing House Kft. (székhely: 1125 Budapest Tusnádi u. 19.; cégjegyzékszám: 01-09-564930; képviseli: Dr. Brázda Edgár ügyvezető) üzemelteti, azt saját székhelyén található szerveren tárolja.

Az Adatkezelő minden ésszerűen elvárható és szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonságos és a jelen adatkezelési szabályzatnak és az irányadó adatvédelmi szabályozásnak megfelelő kezelése érdekében, és gondoskodik róla, hogy a teljesítési segédei, adatfeldolgozóik is ennek megfelelően járjanak el.

Adattovábbításra harmadik országba megfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.

 

V. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat is;
 2. Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);
 3. Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;
 4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
  • az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
  • az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
  • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
  • az adatkezelés jogellenes
  • jogi kötelezettség előírja a törlést
  • az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;
 5. Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;
 6. Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
 7. Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;
 8. visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a dataprotection.hu@boehringer-ingelheim.com e-mail címre vagy a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeiknek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.

 

VI. Eseményen történő részvétellel kapcsolatos további feltételek

1. Fénykép- és videófelvétel

Érintett a regisztrációval tudomásul veszi, hogy az Eseményen – különös tekintettel a konferenciára – fénykép- és videofelvétel készülhet, melyen az Érintett is felismerhető lehet. Adatkezelő jogosult ezeket a fényképeket és videókat korlátozás nélkül felhasználni saját belső céljaira és külső tevékenysége során is, és jogosult azokat nagy nyilvánossághoz is közvetíteni, pl. a Honlapon történő megjelentetéssel, mely felhasználáshoz az Érintett a regisztrációval hozzájárul.

2. Online továbbképzés és -fórum

Az online továbbképzésben, élő online fórumban való részvétel során az Érintett által tett megjegyzések, kijelentések a Honlap regisztrált felhasználói és Adatkezelő számára megismerhetőek, ebben a körben nyilvánosak.

Az akkreditált továbbképzésben való részvétel során, a kreditpontok megszerzése érdekében Adatkezelő a vizsga eredményét és a továbbképzést elvégző személy nevét, illetve szükség esetén egyéb adatait, továbbítja a Magyar Orvosi Kamara részére. A kreditpontokat megszerzők lejelentése a www.oftex.hu portálon keresztül történik, az adatkezelés tekintetében ld. a https://oftex.hu/project_o/system/launch.php?pg=./oftex/ADATVEDELEM.html oldalon elhelyezett tájékoztatót.